Bán cây sưa công trình 2 đến 10 năm tuổi

cây sưa 2,3,4,5 năm tuổi

Cung cấp số lượng không hạn chế cây sưa đỏ công trình từ 2 năm tuổi đến 10 năm tuổi. Thông tin chung: Cây sưa đỏ cao từ 2 – 7m Cây sưa tự trồng có thể xin giấy phép buôn bán của kiểm lâm Chi tiết Cây sưa đỏ 2  năm tuổi: Cao: 3

Xem chi tiết