Cây sưa

Cây sưa có 2 loại là cây sưa đỏ và cây sưa trắng. Cây sưa đỏ có giá trị cao hơn cây sưa trắng nhiều

Xem chi tiết:

- Cây sưa đỏ

- Cây sưa trắng

Speak Your Mind

*